بخشنامه ها و اطلاعیه ها

بیمه تامین اجتماعی

مبلغ حق سرانه پرداختی توسط بیمه شده اصلی شاغل 7 درصد و سهم سازمان 20 درصد می باشد .

در خصوص صدور دفاتر تامین اجتماعی با هماهنگی بعمل آمده با حسابداری واحد مربوطه و بصورت مستقیم از طریق مراجعه بیمه شدگان به دفاتر صورت می پذیرد . 

لینک مراکز دفاتر تامین اجتماعی