بخشنامه ها و اطلاعیه ها

بیمه خدمات درمانی

بیمه خدمات درمانی  شامل : شاغلین, بازنشستگان و وظیفه بگیران .

مبلغ حق سرانه پرداختی توسط بیمه شده اصلی شاغل 2 درصد حقوق و مزایای مشمول و بازنشستگان و وظیفه بگیران  1/7 درصد حقوق و مزایای مشمول که بابت همسر و فرزندان می باشد .

تبصره :

1 - پوشش بیمه ای فرزندان ذکور به شرط ادامه تحصیل با ارائه گواهی دانشجوئی از سن 22 تا حداکثر 25 سال تمام می باشد و در صورت تمایل به ادامه پوشش بیمه ای از سن 25 سال به بعد و یا ازدواج می توانند با اعلام درخواست ( بصورت اتوماسیون اداری ) نسبت به افزایش حق سرانه بصورت تبعی سه (488/889 ریال ) و کسر از حقوق اقدام نمایند . در صورت عدم تمایل باید نسبت به ابطال آن اقدام گردد  . در صورت دیرکرد در حذف دفترچه شامل جریمه توسط سازمان خدمات درمانی می گردد .

2 – پوشش بیمه ای فرزندان اناث تا قبل ازدواج با حق سرانه معمولی محاسبه می گردد و در صورت ازدواج و تمایل بیمه شده اصلی به پوشش بیمه ای داماد و نوه امکان پذیر می باشد در غیر اینصورت باید تسبت به ابطال آن اقدام گردد . در صورت دیرکرد در حذف شامل جریمه توسط سازمان خدمات درمانی می گردد .

 صدور اولیه 

 افزایش عائله 

ابطال دفترچه

 صدور المثنی 

 تعویض و تمدید دفترچه