نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرداخت یارانه بیمه درمان تکمیلی

با عنایت به موافقت ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم اداری و مالی پرداخت یارانه بیمه درمان تکمیلی شش ماهه دوم سال   1397اعضای محترم غیر هیات علمی با لحاظ نمودن افزایش صورت گرفته (از35 به 45 درصد) به ازای هرنفر ماه در اسفند پرداخت گردید.

اداره کل امور رفاهی دانشگاه