بخشنامه ها و اطلاعیه ها

یارانه مهد کودک

 

یارانه مهدکودک:

با انحلال مهدکودک و آمادگی دانشگاه تهران در مرداد ماه سال 1386، به استناد بند ح ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه مبنی بر اجرای طرح پرداخت یارانه مهدکودک مقرر شد ماهانه مبلغ 950/000ریال به کارکنان زن غیر هیأت علمی دانشگاه که دارای فرزند با شرط سنی 6 ماه تا 5 سال تمام می‌باشند، تحت عنوان "یارانه‌مهدکودک" پرداخت گردد.

اداره کل امور رفاهی دانشگاه در راستای اجرای طرح مذکور طی بخشنامه‌ای موارد فوق را به اطلاع کلیه واحدهای دانشگاه رسانده و از شهریور ماه سال 1386 نسبت به پرداخت یارانه به مشمولین این طرح اقدام نموده است.

 

شرایط دریافت یارانه مهدکودک:

1- کارکنان زن رسمی، پیمانی و قرارداد مدت معین

2- تا دو فرزند با شرط سنی 6 ماهه تا 5 سال تمام

 

  مراحل انجام کار:

1- رائه تصویر شناسنامه صفحه اول و دوم مادر

2-  ارائه تصویر شناسنامه صفحه اول فرزند

3-  ارائه لیست تأیید حسابداری واحد محل خدمت

4- ارائه گواهی مهدکودک

5-  ارائه معرفی نامه رسمی از واحد محل خدمت