نظرسنجی واحد بیمه

احتراما"با توجه به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما همکاران گرامی با هدف بهبود خدمات رسانی در واحدهای زیر مجموعه اداره کل امور رفاهی، با تکمیل اطلاعات فرم های مربوطه این اداره را یاری نمایید.
 • مشخصات فردی(ثبت اطلاعات کاملا" اختیاری می باشد)
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی:*
  2
 • ایمیل:*آدرس صحیح ایمیل دانشگاهی
  3
 • جنسیت*
  4
 • واحد محل خدمت:*
  5
 • کد پرسنلی:*
  6
 • نوع استخدام*
  7
 • سنوات خدمت:*به عدد ذکر شود
  8
 • مقطع تحصیلی*
  9
 • نوع طرح*
  10
 • تعداد افراد تحت تکفل:*
  11
 • شماره همراه:*
  12
 • شماره مستقیم:*
  13
 • سنجش میزان رضایت مندی
  14
 • *بسیارعالیخوبقابل قبولضعیفبسیارضعیف
  از نظر شما حق بیمه پرداختی ماهیانه مناسب می باشد؟
  تعهدات در نظر گرفته شده تا چه حد متناسب با نیازهای شما طراحی گردیده است؟
  سرعت رسیدگی به اسناد از زمان تحویل مدارک تا پرداخت تا چه حد مطلوب می باشد؟
  به چه میزان از نحوه برخورد، پاسخگویی تلفنی و حضوری کارشناسان بیمه مستقر در دانشگاه تهران (شرکت مجری)رضایت دارید؟
  به چه میزان در استفاده از سیستم الکترونیک سدا (ارائه کد ملی) به مراجع طرف قرارداد بیمه ایران رضایت دارید؟
  آیا از نحوه برخورد و پاسخگویی کارشناسان ,واحد بیمه رضایت دارید ؟
  15
 • تاریخ:*تاریخ تکمیل فرم
  16
 • انتقادات و پیشنهادات:*
  17
 • وضعیت کلی بیمه دانشگاه:*امتیاز بدهید
  18