بیمه درمان تکمیلی (بیمه اختیاری)

بیمه

شرکت بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه ایران شعبه ممتاز شمیران

تاریخ شروع و انقضا قرارداد: ۰۱/‏۰۸/ ۱۴۰۰‬ لغایت ۳۰/‏۰۷/‏۱۴۰۱

موضوع قرارداد بیمه درمان تکمیلی: جبران بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش‌های اضافی درمانی بیمه شدگان می‌باشد که در تعهد بیمه‌گر پایه (خدمات درمانی – تأمین اجتماعی) نیست و طی این قرارداد در تعهد بیمه‌گر قرار گرفته است.

بیماری: هر گونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک می‌باشد.

فرانشیز: سهم بیمه شده یا بیمه‌گذار از خسارت قابل پرداخت است که میزان فرانشیز در قرارداد جاری طبق توافقات بعمل‌آمده در خصوص افراد تحت و غیر تحت تکفل ۱۰ درصد می‌باشد.

حق بیمه: وجهی است که بیمه‌گذار باید در مقابل تعهدات قرارداد پرداخت نماید.

مبلغ حق بیمه بابت هر نفر در ماه طرح ۱ (با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده): ۲.۷۲۵.۰۰۰ ریال

مبلغ حق بیمه بابت هر نفر در ماه طرح ۲ (با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده): ۱.۷۵۷.۰۸۰ ریال


Subsidy

یارانه بیمه درمان تکمیلی:

پنجاه درصد از حق بیمه اعضای محترم هیأت علمی با عضویت رسمی و پیمانی و رتبه علمی استادیاری تا حداکثر ۵ سال سابقه از تاریخ استخدام و افراد تحت تکفل ایشان و همچنین کارکنان گرانقدر و افراد تحت تکفل ایشان در قالب یارانه در هر دو طرح پرداخت می‌گردد.

شرایط افزایش بیمه شدگان در طول قرارداد:

افراد جدید الاستخدام، کارکنان انتقالی، همسر کارکنانی که در طول مدت قرارداد ازدواج نموده‌اند منوط به اعلام کتبی (اتوماسیون اداری) تا حداکثر یک ماه از تاریخ حکم.

نوزادان از بدو تولد تحت پوشش می‌باشند. مشروط به اعلام کتبی (اتوماسیون اداری) با ارسال تصویر شناسنامه نوزاد تا حداکثر دو ماه از تاریخ تولد.

مدارک لازم افراد جدید الاستخدام و افراد انتقالی:

تصویر حکم کارگزینی، تصویر شناسنامه صفحه اول و دوم، کارت ملی، شماره حساب حقوقی، شماره شبا و شماره موبایل بیمه شده اصلی.

مدارک لازم در صورت ازدواج:

تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.

شرایط کاهش بیمه شدگان در طول مدت قرارداد:

عبارتست از فوت بیمه شده اصلی، بازنشستگی، اخراج و مرخصی بدون حقوق منوط به اعلام کتبی از طریق اتوماسیون اداری.

شرایط پوشش بیمه‌ای فرزندان:

فرزندان مونث و مذکر با شرایط عدم اشتغال و ازدواج منوط به ثبت نام طبق شرایط قرارداد در زمان مقرر میسر می‌باشد که در صورت ازدواج در طول قرارداد مقتضی است با اعلام کتبی (اتوماسیون اداری) تصویر شناسنامه صفحه اول و دوم جهت حذف پوشش بیمه‌ای ارسال گردد.