لیست دندان پزشکان معتمد شرکت سهامی بیمه ایران

بیمه شدگان محترم در صورت الزام به تأیید هزینه دندانپزشکی می‌توانند با توجه به لیست پیوست دندان پزشکان معتمد بیمه ایران و با همراه داشتن فاکتور هزینه دندانپزشکی و عکس قبل یا در حین انجام کار جهت تأیید نهایی مراجعه نمایند.

 لینک دانلود فایل