نحوه دریافت سهم بیمه گر پایه ( سلامت – تامین اجتماعی )

در صورت مراجعه به بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه ایران و پرداخت سهم بیمه درمان تکمیلی طبق شرایط و تعهدات قرارداد و فرانشیز مربوطه بیمه شده اصلی می‌بایست پس از گذشت دو ماه به شرح ذیل اقدام نماید.

۱- نسبت به تکمیل نمودن فرم درخواست پیوست و ارائه به کارشناسان بیمه ایران مستقر در دانشگاه اقدام نمایند.

۲ – از زمان بستری بیمار تا تفکیک، بررسی و ارسال اصل صورتحساب‌های بیمارستانی به شعبات مربوطه حداکثر ۴ تا ۶ ماه به طول می‌انجامد که در صورت درخواست طبق بند ۱ کارشناسان مربوطه به بیمه‌گذار جهت دریافت مدارک تماس حاصل خواهند نمود.

۳- در صورت تماس کارشناسان بیمه ایران ضروری ست فرم پیوست شماره دو صرفاً توسط فقط بیمه شده اصلی تکمیل و به همراه کارت ملی جهت دریافت اصل مدارک اقدام نمایند.

نکته مهم:

تاکید می‌نماید با توجه به اهمیت مطالب مندرج در ردیف سه فرم پیوست (شماره دو) حتماً پس از مطالعه دقیق نسبت به امضا آن توسط بیمه شده اصلی اقدام گردد که منجر به کسر از حقوق شما بیمه شده محترم نگردد.

شماره تماس کارشناسان بیمه ایران: ۶۶۹۶۶۹۷۵

فرم شماره یک- درخواست پرونده بیمارستانی بیمار بابت دریافت سهم بیمه گر پایه (سلامت – تأمین اجتماعی و …)

فرم شماره دو-تقاضای پرونده و مدارک بیمارستانی