نظرسنجی واحد وام و تسهیلات مالی(صندوق رفاه)

احتراما"با توجه به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما همکاران گرامی با هدف بهبود خدمات رسانی در واحدهای زیر مجموعه اداره کل امور رفاهی، با تکمیل اطلاعات فرم های مربوطه این اداره را یاری نمایید.
 • مشخصات فردی(ثبت اطلاعات کاملا" اختیاری می باشد)
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی:*
  2
 • ایمیل:*آدرس صحیح ایمیل دانشگاهی
  3
 • واحد محل خدمت:*
  4
 • کد پرسنلی:*
  5
 • نوع استخدام*
  6
 • سنوات خدمت:*به عدد ذکر شود
  7
 • مقطع تحصیلی*
  8
 • شماره همراه:*
  9
 • شماره مستقیم:*
  10
 • سنجش میزان رضایت مندی
  11
 • *بسیارعالیخوبقابل قبولضعیفبسیار ضعیف
  تمایل شما به استفاده از وام صندوق رفاه چه میزان است؟
  رقم حق عضویت ماهیانه صندوق رفاه را مناسب می دانید ؟
  - آیا میزان افزایش سالیانه سقف وام را مناسب می دانید؟
  - به نظر شما مدت زمان بازپرداخت اقساط وام صندوق رفاه مناسب می باشد؟
  سامانه ای شدن فرایند ثبت نام وام چه میزان در کاهش اتلاف وقت و سرعت ثبت نام موثر بوده است ؟
  میزان رضایتمندی شما از وامهایی که اقساط آن از طریق فیش حقوقی کسر می گردد چقدر است؟
  آیا از نحوه برخورد و پاسخگویی کارشناسان وام صندوق رفاه رضایت دارید ؟
  12
 • تاریخ:*تاریخ تکمیل فرم
  13
 • انتقادات و پیشنهادات:*
  14
 • وضعیت کلی صندوق رفاه دانشگاه:*امتیاز بدهید
  15