وام صندوق رفاه کارکنان

شرایط وام صندوق رفاه کارکنان

۱. مبلغ وام صندوق رفاه کارکنان حداکثر سه برابر موجودی و تا سقف ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲. دوره بازپرداخت: ۳۰ ماهه

۳. اقساط ماهیانه: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار تومان)

* همکاران محترمی که بیمه بازنشستگی آنان تأمین اجتماعی می‌باشد، و سابقه بالای ۲۸ سال دارند، نمی‌توانند متقاضی و ضامن وام شوند.


شرایط درخواست وام
۱. نداشتن بدهی به صندوق رفاه
۲. داشتن توان بازپرداخت وام بر اساس فرمول زیر (میزان اقساط وام بایستی از توان بازپرداخت وام کمتر باشد)
توان بازپرداخت = (حکم-کسورات قانونی) *۷۵% – اقساط وام‌های دیگر
۳. چنانچه بیمه بازنشستگی متقاضی تأمین اجتماعی باشد ترجیحاً در ۲ سال منتهی به پایان خدمت متقاضی وام نشود.
۴. بعد از تکمیل موجودی افراد می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه hrs.ut.ac.ir و انتخاب گزینه" مدیریت کارتابل" _"امور رفاهی"از قسمت سامانه‌های رفاهی اقدام به ثبت نام نمایند.


شرایط لازم برای ضامن
۱. ضامن بایستی از همکاران رسمی یا پیمانی انتخاب شود.
۲. همکارانی که بیمه بازنشستگی آنان تأمین اجتماعی می‌باشد در سه سال پایان خدمت نمی‌توانند به عنوان ضامن انتخاب شوند.
۳. کارمندان قراردادی و موظفین نمی‌توانند به عنوان ضامن معرفی شوند.
۴. در صورت قطع همکاری ضامن یا وام گیرنده با دانشگاه، وام گیرنده موظف است سریعاً وضعیت خود را به اطلاع اداره کل امور رفاهی دانشگاه رسانده و در زمینه جایگزینی ضامن جدید اقدام نماید.

‌‌‌‌‌‌


عنوان فرم

دانلود فرم

  • فرآیند عضویت صندوق رفاه
  • فرآیند افزایش موجودی صندوق رفاه
  • فرآیند انصراف از وام
  • فرآیند پرداخت بدهی


لینک دانلود فایل