دبیرخانه شورای رفاهی دانشگاه های سطح یک کشور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانشگاه‌های سطح یک کشور

ردیف

نام دانشگاه

مدیران کل رفاهی

۱

دانشگاه تهران

 

جناب آقای ابراهیم حسن زاده کلیشمی

 

۲

دانشگاه علامه طباطبایی

 

جناب آقای محمد جمشیدی مقدم

 

۳

دانشگاه خواجه نصیر

 

جناب آقای مجید حسنی

۴

دانشگاه صنعتی شریف

 

سرکار خانم فریبا سلطانی

۵

دانشگاه شهید بهشتی

 

جناب آقای افشین سلیمی نوری

۶

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

جناب آقای مهدی ثمری

۷

دانشگاه علم و صنعت

 

جناب آقای دکتر سید اصغر موسوی

۸

دانشگاه تربیت مدرس

 

جناب آقای عباس قاسمی

۹

دانشگاه فردوسی مشهد

 

جناب آقای دکتر صفا کاظمیان مقدم

۱۰

دانشگاه تبریز

 

جناب آقای حسین عبدی

۱۱

دانشگاه شیراز

 

جناب آقای میثم مظلومی

۱۲

دانشگاه اصفهان

 

جناب آقای مصطفی کلانی

۱۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

جناب آقای سید محمد یحیی بیدکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار جلسات برگزار شده شورای رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور‌‌‌‌‌‌‌

ردیف

نشست

محل برگزاری

زمان برگزاری

۱

اولین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

دانشگاه تهران

(۷ آذر ماه ۱۳۹۶)

۲

دومین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

دانشگاه علم و صنعت

(۲۰ دی ماه ۱۳۹۶)

۳

سومین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

دانشگاه امیرکبیر

(۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷)

۴

چهارمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

دانشگاه شیراز

(۲۶ تیرماه ۱۳۹۷)

۵

پنجمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

دانشگاه صنعتی شریف

(۱۷ آذرماه ۱۳۹۷)

۶

ششمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

چالوس (هتل ونوس پلاس)

(۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷)

۷

هفتمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

دانشگاه تبریز

(۱۱ مهرماه ۱۳۹۸)

۸

هشتمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

دانشگاه تربیت مدرس

(۱۸ دی ماه ۱۳۹۸)

۹

نهمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

دانشگاه علم و صنعت

به صورت مجازی

(سوم تیرماه ۱۳۹۹)

۱۰

دهمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

دانشگاه علامه طباطبایی

به صورت مجازی

(۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹)

۱۱

یازدهمین نشست مدیران رفاهی دانشگاه‌های سطح یک کشور

دانشگاه صنعتی اصفهان

(۵ و ۶ آبان ماه ۱۴۰۰)

۱۲

۱۳