وام صندوق عدل پرور (احسان و نیکوکاری)

صندوق عدل پرور

این وام به کارکنان دانشگاه در شرایط اضطرار پرداخت می‌شود.

مراحل دریافت وام:

  • تکمیل فرم وام و ارائه آن به مدیر کل امور رفاهی.
  • دستور پرداخت توسط مدیر کل امور رفاهی به واحد وام و تسهیلات مالی.
  • پرداخت وام به حساب وام گیرندگان.

    ‌‌‌‌‌

این صندوق در سال ۱۳۸۵ به منظور کمک به رفع مشکلات اضطراری همکاران با حمایت دانشگاه و خیرین تأسیس شد که تقویت مالی این صندوق به صورت مستمر ضروری می‌باشد.