معرفی مدیرکل

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگی: ابراهیم حسن زاده کلیشمی

سمت: مدیرکل امور رفاهی دانشگاه تهران

رزومه

‌‌‌‌