معرفی مدیرکل

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگی: ابراهیم حسن زاده کلیشمی

سمت:  مدیر کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌‌ 

رزومه