چشم انداز و ماموریت

‌‌‌‌‌‌‌چشم‌انداز:
ایجاد نظام جامعی از امکانات، برنامه‌ها و خدمات رفاهی به منظور بهبود و افزایش سطح کمی و کیفی رفاه کارکنان دانشگاه.


مأموریت:
مدیریت رفاهی نقش تأثیرگذار و مهمی در شکل‌گیری انگیزه، پتانسیل کارکنان و بهبود عملکرد آن سازمان دارد. یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری کارکنان تأمین نیازهای رفاهی آنهاست. اداره کل امور رفاهی دانشگاه نیز با ترسیم چشم‌انداز و تعریف مأموریت در پی ارائه مجموعه‌ای از خدمات، امکانات و فعالیت‌های بیشتر و با کیفیت مطلوب‌تر در بخش‌های مختلف رفاهی از جمله بیمه، تسهیلات مالی، گردشگری و… می‌باشد که منتج به بهبود کیفیت رفاهی زندگی و ایجاد رضایتمندی همکاران دانشگاهی شود. تحقق فعالیت‌های رفاهی را می‌توان با مدیریتی صحیح و با مشارکت سه جانبه دانشگاه، امور رفاهی و به خصوص آحاد کارکنان دانشگاهی و با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سازمانی در مدت زمانی مناسب به نقطه‌ای مطلوب رساند تا در بخش‌های مختلف سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا اهداف مورد نظر را محقق سازد و در این راستا اهداف و فعالیت‌های زیر را دنبال می‌کند.