معرفی کارکنان

به اطلاع می‌رساند این سایت مربوط به امور رفاهی کارکنان (هیأت علمی-غیر هیأت علمی) دانشگاه تهران می‌باشد و دانشجویان محترم دانشگاه به سایت معاونت دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس: ( https://student.ut.ac.ir/fa ) مراجعه نمایند.

مدیریت

 

مهندس محمد علی گودرزی

مدیرکل

*

*

mgoodarzy@ut.ac.ir

رزومه

تیمور فتحی پور

مسئول دفتر

۶۶۹۶۳۳۶۲

۲۶۸۹

fathipoor_t@ut.ac.ir

*

 

باشگاه دانشگاه

 

حمیدرضا نایبی

کارشناس مسئول اماکن رفاهی

۶۶۹۷۲۰۷۷

۲۲۹۶

hnaiebi49@ut.ac.ir

سعید ملأ یوسفی

کارشناس اماکن رفاهی

۶۶۴۰۰۰۳۳

۲۴۵۳

mollayusefi@ut.ac.ir

بیمه

 

مژگان مهتاب زاده کارشناس مسئول امور بیمه و درمان کارکنان و اعضای هیأت علمی ۶۶۹۷۲۰۷۹ ۲۳۸۰ mahtabzadeh-m@ut.ac.ir

تعاون و مددکاری

فاطمه یوسفی مقدم مسئول واحد تعاون ۶۶۴۶۹۸۰۶ ۳۰۰۳ yosefi_fatemeh@ut.ac.ir
فاطمه زکی مسئول واحد مددکاری ۶۶۴۶۹۹۰۲ ۲۴۰۱ *

حسابداری

 

ربابه ناصری

رئیس اداره مالی

سازمان مرکزی

۶۶۴۶۹۹۰۱ ۲۹۶۰  
عاطفه شکرابی کارشناس حسابداری * ۲۶۶۱ atefeshekarabi@ut.ac.ir
حمیدرضا صاحبکاری کارشناس وام تجارت گروهی * ۳۷۳۸ sahebkarihr@ut.ac.ir

شاپور انوری کارشناس حسابداری * * *
امید حسین پور کارپرداز * * omid_544@ut.ac.ir

گردشگری

 

سیده پریسا رفیعی

مسئول واحد گردشگری

۶۶۴۹۷۰۶۷ ۳۰۰۷ P.rafiee@ut.ac.ir

مرکز همایش‌های علمی

 

ابوالفضل میردامادیان مدیر مرکز همایش‌های علمی

 

۰۱۱۳-۳۴۷۲۳۶۰

۰۱۱۳-۳۴۷۲۴۲۴

* csc @ut.ac.ir
آرش محمد زاده مسئول دفتر مرکز همایش‌های علمی ۳۴۷۲۴۳۵- ۰۱۱۳ *

armohammadzadeh@ut.ac.ir

 

میثم بدخشان مسئول پذیرش و امور فرهنگی مرکز ۳۴۷۲۴۱۱- ۰۱۱۳ * Badakhshan @ut.ac.ir
حسن یوسفی سوته امین اموال مرکز همایش‌های علمی ۳۴۷۲۴۱۱- ۰۱۱۳ *

yousefi49@ut.ac.ir


وام و تسهیلات مالی

شیوا الهامی

مسئول واحد وام

صندوق رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی

* ۳۰۰۵ shelhami264@ut.ac.ir
مکرم قبادی کارشناس وام کارکنان و اعضای هیأت علمی * ۳۰۰۶ mghobadi52@ut.ac.ir

وب سایت

 

کاظم سنجربیگی

 

مدیر وب سایت / ‏

کارشناس امور گردشگری

 

* ۳۰۰۸ kazemsanjari@ut.ac.ir

 

لیست نمایندگان محترم رفاهی واحدهای (پردیس / دانشکده / ستادی) دانشگاه تهران