گزارش عملکرد اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران - آرشیو

بیستمین جشنواره تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران برگزار گردید.

بیستمین جشنواره تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران برگزار گردید. گالری

این جشنواره با حضور رییس دانشگاه تهران، هیات رئیسه، کارکنان و فرزندان ممتاز ایشان در تاریخ ۲۸ آذر ماه سال ۱۳۹۷ اجرا شد.